Choose country:

Betingelser

Samsung Electronics Nordic AB

Få Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S, når du køber Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1

BETINGELSER

Deltageren accepterer og forpligter sig til at overholde disse betingelser (herefter ”Betingelserne”). Enhver information eller instruktion, som Arrangøren eventuelt måtte afgive om Kampagnen på www.samsung.com/dk/offer/soundbar , udgør en del af disse betingelser.

Arrangør

1. Arrangøren er Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 16428  Kista, Sverige (herefter “Arrangøren” eller “Samsung”).

Kampagneperiode

2. Kampagnen begynder den 1. august 2016 og slutter den 31. januar 2017 kl. 23:59 (GMT +1) (herefter ”Kampagneperioden”).

Tilbud

3. Deltagere, som køber en ny (dvs. ikke brugt) Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1 "Kampagneprodukt" (uanset om købet foretages i en fysisk butik eller i en onlinebutik) i Sverige, Norge, Danmark eller Finland i løbet af Kampagneperioden, kan gøre krav på et (1) Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S til en værdi af ca.  1.199 kr DKK.

4. Denne Kampagne omfatter ikke produkter, som købes på auktionswebsteder eller ved privat videresalg.

Betingelser for deltagelse

5. Du skal være fyldt 18 år for at kunne deltage i denne Kampagne.

6. Medarbejdere hos eller repræsentanter for Arrangøren og dennes datterselskaber, medarbejdernes eller repræsentanternes familiemedlemmer, medlemmer i deres husholdning og personer med en erhvervsmæssig tilknytning til denne Kampagne, er udelukket fra at deltage i Kampagnen.

7. Kampagnen giver deltageren ret til et (1) Samsung  Wireless Rear Kit SWA-8000S pr. køb af et (1) Kampagneprodukt.

8. Denne Kampagne henvender sig kun til forbrugere (dvs. ikke til virksomheder og forhandlere), og der kan maksimalt gøres et (1) krav pr. faktura/kvittering.

9. For at få del i kampagnen skal deltageren først købe et Kampagneprodukt i Kampagneperioden og derefter registrere detaljerne for Kampagneproduktet og oplyse sine egne kontaktoplysninger på www.samsung.com/dk/offer/XXX? i overensstemmelse med Arrangørens instruktioner.

10. Inden for en (1) måned efter købet skal deltagerne uploade eller sende en kopi af den relevante faktura/kvittering til Samsung. Sidste dato for kampagnen er den 31. januar 2017. Det indebærer, at sidste registreringsdato er 23:59 (GMT+1) den 28. februar 2017 ("Slutdato"). Deltageren vil modtaget en automatisk bekræftelse fra Arrangøren.

11. Deltagerne vil modtage deres Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S pr. post inden for enogtyve (21) dage efter at have modtaget bekræftelse af godkendt registrering. Grunden hertil er, at hver enkelt registrering skal tjekkes manuelt. Hvis du ikke har fået dit Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S inden for ovennævnte tidsfrist, bedes du kontakte kampanj@veddesta-distributions.se.

12. Alle fuldendte registreringer (inkl. faktura/kvittering) skal være Samsung i hænde senest på Slutdatoen. Registreringer modtaget efter denne Slutdato vil ikke kunne deltage i kampagnetilbuddet.

13. Registreringer, som er ufuldstændige (dvs. hvis ikke alle de oplysninger, som fremgår af punkt 9 ovenfor, er blevet indsendt) eller beskadigede, vil blive erklæret ugyldige. Deltageren vil blive informeret gennem registreringssiden (som nævnt i punkt 9) eller pr. e-mail eller telefon, hvis registreringen er ufuldstændig eller ugyldig. Arrangøren ifalder intet ansvar for mistede, forsinkede eller beskadigede data, som måtte opstå i forbindelse med kommunikation om eller overførsel af registreringsdataene.

14. Arrangøren forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere registreringer, som denne mener ikke opfylder disse betingelser.

15. Arrangøren har om nødvendigt ret til at træffe alle rimelige foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at beskytte sig selv mod uberettigede eller ugyldige krav, herunder, men uden begrænsning, at kræve yderligere verifikation af købsbevis samt identitet, alder og andre relevante oplysninger om deltageren.

Integritet og databeskyttelse

16.1. For at kunne gøre brug af tilbuddet skal du afgive visse personoplysninger til Samsung. Disse personoplysninger indsamles og behandles af Samsung alene med det formål at administrere Kampagnen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, er personoplysningsansvarlig for deltagernes personoplysninger. Samsung anvender den gældende lovgivning om integritet ved behandlingen af personoplysningerne. I henhold til loven har du ret til at få information om, hvilke personoplysninger Samsung behandler om dig samt at få korrigeret fejlagtige personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte Samsung på ovenstående mailadresse eller på dataprivacy@samsung.dk, hvis du har spørgsmål om, hvorvidt eller hvordan vi behandler dine personoplysninger. Ved at gøre brug af tilbuddet – og dermed acceptere disse betingelser – giver du dit samtykke til, at Samsung behandler dine personoplysninger som nævnt ovenfor. Samsungs politik om personoplysninger findes her: http://www.samsung.com/dk/info/privacy.html.

16.2. 16.2. Godkendelse af registrering i kampagnen og forsendelse af Wireless Rear Kit SWA-8000S administreres af Veddesta Distribution AB på vegne af Samsung. Ved at registrere Kampagneprodukt, faktura/kvittering og kontaktinformationer godkender  du , at sådanne personoplysninger vil blive indsamlet og behandlet af Veddesta Distribution AB (”Veddesta”) (som er ansvarlig for udsendelse af Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S) (Veddesta Distribution AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg, Sweden) på foranledning af Arrangøren (som er ansvarlig for kontrol med dataene), og at Arrangøren eller Veddesta, på foranledning af Promoteren, har ret til at bearbejde, gemme og anvende sådanne oplysninger alene med det formål at administrere Kampagnen samt til at anvende sådanne oplysninger til ovenfor nævnte formål i overensstemmelse med gældende logivning om privatlivets fred. Veddesta vil ikke opbevare eller behandle flere oplysninger om dig, end hvad der er nødvendigt for at administrere kampagnen som ovenfor beskrevet.

17. De detaljer og oplysninger, som deltageren afgiver ved deltagelse i Kampagnen, vil ikke blive anvendt til salgsfremmende formål, bortset fra de formål som fremgår af disse Betingelser, og med det formål at gennemføre Kampagnen, og de vil heller ikke blive videregivet til en tredjepart uden din accept.

Generelt

18. Arrangøren ifalder intet ansvar for eventuelle afbrydelser af Kampagnen, uanset om de måtte skyldes force majeure eller andre faktorer, som ligger uden for Arrangørens kontrol.

19. Arrangøren forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne for Kampagnen under hensyn til rimelighed og i overensstemmelse med alle relevante love og normer.

20. Arrangøren er ikke ansvarlig og hæfter ikke for: a) enhver manglende modtagelse af oplysninger som følge af fejl i forbindelse med overførslen heraf og andre forhold, som ligger uden for Arrangørens kontrol, b) enhver forsinket, tabt, fejlsendt eller beskadiget overførsel eller registrering, c) enhver computer- eller kommunikationsrelateret funktionsfejl eller svigt, d) enhver forstyrrelse, tab eller skade, som forårsages af en begivenhed, der ligger uden for Arrangørens kontrol, og e) enhver trykfejl eller typografisk fejl i et hvilket som helst materiale, der har med Kampagnen at gøre.

21. Deltageren er selv ansvarlig for at afholde alle lovpligtige afgifter og andre relevante omkostninger og udgifter, som ikke udtrykkeligt er inkluderet i henhold til Betingelserne.

22. Ved at deltage i denne Kampagne accepterer du, i det videst mulige omfang det er tilladt i henhold til gældende ret, at friholde og skadesløsholde Arrangøren for enhver form for ansvar for skade, tab eller erstatningskrav af en hvilken som helst art, som måtte opstå på grundlag af deltagelsen i eller i forbindelse med Kampagnen. Ovenstående ansvarsbegrænsning omfatter ikke ansvar, som opstår som følge af bedrageri (herunder med bedragerisk formål), dødsfald eller personskade, som er forsårsaget af Arrangørens forsømmelighed.

23. Kampagnen er underlagt dansk ret. I medfør af forbrugerklageloven er Samsung pr. 1 oktober 2015 omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan: Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Att: Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Forbrugerklager over Samsung kan dermed indbringes for Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side klagonline.forbrug.dk.  Europa-Kommisionen udbyder endda en platform til brug for onlinetvistbilæggelse, der særligt er tiltænkt forbrugere bosat i et andet EU-land, og som findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/