Välj land:

Villkor

Samsung Electronics Nordic AB
Få Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S på köpet, vid köp av Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1 (”KAMPANJ”)

VILLKOR

Deltagarna godkänner och åtar sig att följa dessa villkor (”Villkoren”). All information eller anvisningar publicerade av Promotorn om Kampanjen på www.samsung.com/se/offer/soundbar utgör när så är tillämpligt en del av Villkoren.

Promotor

1. Promotor är Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, SE - 164 28 Kista, Sverige (”Promotor” eller "Samsung”).

Kampanjperiod

2. Kampanjen den 1 augusti 2016 och avslutas kl. 23:59 den 31januari 2017.
(”Kampanjperioden”).

Erbjudande

3. Deltagare som köper en ny (d.v.s. inte begagnad) Samsung Soundbar HW-K440, HW-K460 eller HW-K560/1  ”Kampanjprodukt” (oavsett om köpet görs i fysisk butik eller nätbutik) i Sverige, Norge, Danmark eller Finland under Kampanjperioden kan göra anspråk på en (1) Wireless Rear Kit SWA-8000S  till ett värde om ca SEK 1499kr.

4. Denna Kampanj omfattar inte produkter som köps från auktionswebbplatser eller genom privat återförsäljning.

Berättigade deltagare

5. För att räknas som en berättigad deltagare i Kampanjen måste du vara 18 år eller äldre.

6. Anställda på eller ombud åt Promotorn eller något av dess dotterbolag, de anställdas eller ombudens familjemedlemmar, medlemmar i deras hushåll eller personer med affärsmässig anknytning till denna Kampanj får inte delta.

7. Kampanjen ger, deltagaren rätt till en (1) Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S per köp av en (1) Kampanjprodukt.

8. Kampanjen gäller endast konsumenter (t.ex. inte företag eller återförsäljare) och max ett (1) anspråk kan göras per faktura/kvitto.

9. För att delta måste deltagaren köpa en Kampanjprodukt under Kampanjperioden och sedan besöka www.samsung.com/se/offer/soundbar och där registrera Kampanjproduktuppgifterna, faktura/kvitto samt deltagarens egen kontaktinformation enligt Promotorns instruktioner.

10. Inom en (1) månad från köpet ska deltagaren ladda upp kopia av aktuell faktura/kvitto till Samsung enligt ovan. Sista dag för kampanjen är den 31 januari 2017. Vilket innebär att sista registreringsdatum är 23:59 28 februari  2017 (”Slutdatum”). Ett automatiskt svarsmail från Promotorn skickas till deltagaren vid registreringen.

11. Deltagarna kommer att få sitt Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S skickad per post till närmaste utlämningsställe inom fjorton (14) dagar efter att ha erhållit en bekräftelse på godkänd registrering. Detta för att varje registrering granskas manuellt. Har du inte fått ditt Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S  inom ovan angiven tidsperiod, kontakta kampanj@veddesta-distribution.se

12. Alla fullständigt ifyllda anspråk (inklusive faktura/kvitto) måste vara oss tillhanda senast på ovan nämnda Slutdatum. Anspråk inkomna efter detta Slutdatum anses inte berättigade.

13. Ofullständigt ifyllda anspråk (d.v.s. i fall då inte all information som krävs i enlighet med punkt 9 ovan har skickats in) och skadade anspråk betraktas som ogiltiga. Deltagaren kommer att informeras via registreringssidan (såsom anges i punkt 9 ovan), e-brev eller telefon om anspråket är ofullständigt eller ogiltig. Promotorn ansvarar inte för förluster, fördröjningar eller korrupta data som uppstår i samband med kommunikation eller överföring av anspråket.

14. Promotorn förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera anspråk som Promotorn inte anser uppfylla dessa villkor.

15. Promotorn har vid behov rätt att vidta rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk inklusive, utan begränsningar, att begära ytterligare verifiering avseende identitet, ålder och andra relevanta uppgifter gällande en deltagare.

Integritet och dataskydd

16.1. För att utnyttja erbjudandet måste du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av personuppgifterna. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, samt att få felaktiga personuppgifter rättade. Kontakta gärna Samsung på ovanstående mailadress eller på dataprivacy@samsung.se om du har några frågor kring om/hur vi behandlar dina personuppgifter. Genom att utnyttja erbjudandet – och därmed acceptera dessa villkor – samtycker du till att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår ovan. För mer information, vänligen se: http://www.samsung.com/se/info/privacy.html.

16.2. Godkännande av registrering i kampanjen samt utskick av Wireless Rear Kit SWA-8000S administreras av Veddesta Distributions AB på uppdrag av Samsung. Genom att registrera Kampanjprodukt, faktura/kvitto samt kontaktinformation godkänner du därmed att sådana personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Veddesta Distributions AB (”Veddesta”) (som ansvarar för utskick av Samsung Wireless Rear Kit SWA-8000S) (Veddesta Distributions AB, Stålgatan 11 A, 195 72 Rosersberg) på uppdrag av Promotorn (som ansvarar för kontroll av data), och att Promotorn eller Veddesta, på uppdrag av Promotorn, kan komma att bearbeta, lagra och använda sådan information enbart i syfte att administrera Kampanjen samt för att använda sådan information för ovan nämnda skäl i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Veddesta kommer inte att spara eller hantera information om dig utöver vad som är nödvändigt för att administrera kampanjen enligt ovan.

17. Utöver det som anges i dessa Villkor eller i syfte att driva Kampanjen, kommer uppgifter och information, som har tillhandahållits av deltagaren då han/hon medverkar i Kampanjen inte att användas i marknadsföringssyfte eller överlåtas till tredje part utan ditt godkännande.

Allmänt

18. Promotorn ansvarar ej för avbrott i Kampanjen på grund av force majeure eller andra faktorer som ligger utom Promotorns kontroll.

19. Promotorn förbehåller sig rätten att, inom rimliga gränser och i enlighet med gällande lagstiftning och gällande praxis, ändra Villkoren för Kampanjen.

20. Promotorn ansvarar ej för och kan inte hållas skadeståndsskyldig för (a) Anspråk som går förlorade på grund av överföringsfel och andra faktorer utom dess kontroll; (b) sena, förlorade, felskickade eller skadade överföringar av anspråk; (c) dator- eller kommunikationsfel i samband med fel eller haverier; (d) avbrott, förluster eller skador orsakade av händelser utom Promotorns kontroll; eller (e) utskrifts- eller tryckfel i material kopplat till Kampanjen. 21. Deltagaren har ensam att stå för alla tillämpliga skatter och andra aktuella kostnader och avgifter vilka inte uttryckligen anges ingå i villkoren.

22. Genom att delta i denna Kampanj samtycker du till, i den utsträckning tillämplig lag medger, att frikänna Promotorn från allt ansvar och hålla Promotorn skadeslös från allt ansvar för alla eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av deltagande i eller i samband med Kampanjen. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte sådant ansvar som uppstår till följd av bedrägeri (inklusive i bedrägligt syfte) dödsfall eller personskada som orsakas av Promotorns försumlighet.

23. För Kampanjen gäller svensk lag. Tvist i anledning av tillämpningen av dessa Villkor prövas av allmän domstol. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se. Europeiska kommissionen tillhandahåller även en plattform för tvistlösning online, särskilt avsett för konsument bosatt i ett annat EU-land, enligt följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr/.